Huurovereenkomst + Algemene voorwaarden Pizza Oven

Onderstaand de huurovereenkomst en algemene voorwaarden die door de huurder en de verhuurder bij afname van de pizza oven ondertekend worden.
HUUROVEREENKOMST PIZZA OVEN BIJ EVENT4RENT.NL

Ondergetekenden:

Naam: Event4rent.nl
Adres: Miedleane 7
Postcode: 9047VM
Plaats: Minnertsga
Tel: +31647495022
Email: info@event4rent.nl
KvK-nr: 68189206

Hierna te noemen verhuurder

Naam
Adres
Postcode
Plaats
Tel
Email
ID-nr

Hierna te noemen huurder

komen het volgende overeen:

Artikel 1 Het gehuurde
Verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder een pizza oven op aanhangwagen.

Omschrijving huurobject:

- Aanhangwagen met pizza oven: enkelas aanhangwagen, met gemonteerde Comap pizza oven
- Ledig gewicht 350 kg
- RVS schoorsteenpijp, pizzaschep, deegroller, kunststof pizza bereidingsplanken, borstel met schraper voor het schoonmaken van de pizza oven.


Artikel 2 Duur
2.1 De huurovereenkomst gaat in op:
datum: tijd:

en eindigt op:

datum: tijd:

met wel/geen optie tot verlenging.


2.2 De huurovereenkomst eindigt op de overeengekomen beëindigingsdatum en het overeengekomen beëindigingstijdstip. Indien huurder de pizza oven niet overeenkomstig dit artikel heeft terugbezorgd, eindigt de huurovereenkomst op het tijdstip waarop de pizza oven bij verhuurder is terugbezorgd of door verhuurder is teruggehaald. In dat geval is huurder de gebruikelijke huurprijs voor de extra periode waarin hij de pizza oven tot zijn beschikking heeft gehad verschuldigd. Tevens is verhuurder in dat geval gerechtigd de pizza oven zelf terug te halen, de kosten daarvan komen voor rekening van huurder

Artikel 3 Staat van de pizza oven
Verhuurder draagt optimaal zorg om de pizza oven volledig en zonder gebreken aan u mee te geven. Huurder wordt geacht, direct na ontvangst, de pizza oven op gebreken te hebben gecontroleerd. Indien er toch gebreken, manco's of andere klachten zijn, dient huurder dit terstond bij verhuurder te melden.

Artikel 4 Verplichtingen van de huurder
4.1 Indien afgesproken dient de huurder de pizza oven bij verhuurder op te halen en op het in deze huurovereenkomst bepaalde tijdstip bij verhuurder onbeschadigd terug te bezorgen.
4.2 Huurder dient de pizza oven zorgvuldig en overeenkomstig de bedieningsvoorschriften c.q veiligheidsvoorschriften die aan huurder bij aflevering zijn uitgereikt, te behandelen en te gebruiken en geen veranderingen aan de pizza oven aan te brengen.
4.3 Huurder dient aanspraken van derden op de pizza oven af te wijzen en verhuurder terstond daarvan op de hoogte te stellen.
4.4 Huurder dient ervoor zorg te dragen dat de pizza oven niet toegankelijk is voor derden. Huurder is niet gerechtigd de pizza oven aan derden onder te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen.
4.5 Huurder verklaart in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs (B), een deugdelijke auto en een WA-verzekering.
4.6. Huurder is ten alle tijden volledig verantwoordelijk voor risico’s van huurder en/of derden die gebruik maken van de pizza oven.

Artikel 5 Schade aan de pizza oven
5.1 Gedurende de tijd gelegen tussen het moment dat de pizza oven door huurder is ontvangen en het moment waarop deze is terugbezorgd, dan wel teruggehaald, is het risico van beschadiging, diefstal, verloren gaan of teniet gaan van de pizza oven, anders dan ten gevolge van een eigen gebrek van de pizza oven, voor rekening en risico van huurder. Bij diefstal verloren gaan of teniet gaan van de pizza oven, brengen wij € 2500,- in rekening.
5.2 Huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan de pizza oven alsmede diefstal van de pizza oven terstond aan verhuurder te melden.
5.3 Veranderingen en/of reparatie aan de pizza oven mag uitsluitend door of in opdracht van verhuurder worden verricht.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 De aansprakelijkheid van verhuurder is, behoudens in geval van opzet of grove schuld van verhuurder of aansprakelijkheid op grond van de wettelijke regeling productaansprakelijkheid, beperkt tot de directe schade aan zaken die zich niet aan de pizza oven bevonden en die is ontstaan als gevolg van gebreken aan de pizza oven. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en zijn aansprakelijkheid beperkt zich in alle gevallen tot het bedrag waarvoor hij is verzekerd.
6.2 Huurder is aansprakelijk voor alle kosten die het gevolg zijn van verkeerd gebruik van de pizza oven en de gevolgen van overtredingen welke zijn vastgelegd in de Wegenverkeerswet en het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 7 Opzegging/ontbinding
7.1 Deze huurovereenkomst kan door verhuurder met onmiddellijke ingang worden opgezegd als huurder enige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt.
7.2 Indien de huurovereenkomst voor een periode van langer dan 3 weken is gesloten kan huurder de overeenkomst tussentijds beëindigen. Daarbij dient een opzegtermijn van 1 week in acht te worden genomen. In alle andere gevallen kan huurder de overeenkomst niet beëindigen voor het in de huurovereenkomst opgenomen tijdstip
7.3 Bij beëindiging van de huurovereenkomst dient de pizza oven in dezelfde staat waarin hij is afgegeven ter beschikking van verhuurder te worden gesteld. Indien de pizza oven gebreken of beschadigingen vertoont, voor zover het niet normale slijtage betreft, is verhuurder gerechtigd de reparatiekosten in rekening te brengen dan wel de vervangingswaarde indien deze lager zou zijn dan de reparatiekosten.
7.4 Indien huurder niet in staat is de pizza oven aan verhuurder terug te bezorgen, dient huurder aan verhuurder een door verhuurder te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde (€2500) van de pizza oven, onverminderd de verplichting tot betaling van de huursom.

Artikel 8 De huurprijs en de waarborgsom
8.1 De huurprijs bedraagt voor de periode genoemde in artikel 2.1: €
8.2 De huurprijs dient door huurder bij aanvang van de huurperiode te worden voldaan.
8.3 Bij de ondertekening van deze huurovereenkomst is huurder een bedrag van €
verschuldigd aan verhuurder als waarborgsom voor het naar behoren nakoming van de verplichtingen, die uit deze huurovereenkomst voortvloeien. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

Artikel 9 Overige bepalingen
Ruimte voor toelichting / aanvullingen / opnamestaat

Opgemaakt in tweevoud
Te:

Datum:Handtekening verhuurder Handtekening huurderBijlage(n): (Bijv. kopie legitimatie/foto’s e.d.)